Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sprístupňovanie informácií

Sprístupňovanie informácií na žiadosť podľa Zákona č 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

Obec Liptovský Ján je podľa Zákona č 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám osobou povinnou sprístupňovať informácie.

Obec sprístupňuje informácie na základe  žiadosti, z ktorej musí byť zrejmé:

ktorej povinnej osobe je žiadosť  určená (žiadosť musí byť adresovaná obci Liptovský Ján);

kto žiadosť podáva - meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa; adresa pobytu alebo sídlo;

○ ktorých informácií sa žiadosť týka;

○ aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne,      e-mailom...).

 

Obec je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty bude žiadateľ informavaný bezodkladne, najneskôr pred uplynutím pôvodnej lehoty.

 

Možnosti podania žiadosti

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Liptovský Ján.

Žiadosti o sprístupnenie informácií je možné podať:

○  E-MAILOM: ic@liptovskyjan.sk, starosta@liptovskyjan.sk;

○  FAXOM: +421 44 528 06 79;

○  POŠTOU: na adresu Obecný úrad v Liptovskom Jáne, Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján;

○  TELEFONICKY: +421 44 528 04 70, +421 44 526 31 21;

○  OSOBNE: na Obecnom úrade v Liptovskom Jáne počas úradných hodín.

 

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené  podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak obec Liptovský Ján  žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu môže žiadateľ podať odvolanie podľa § 19 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie sa podáva starostovi obce Liptovský Ján.

Lehota, v ktorej je možné podať odvolanie voči odmietnutiu sprístupniť požadovanú informáciu je 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Spôsob  podávania opravného prostriedku je písomný v tlačenej alebo elektronickej forme.

O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje starosta obce Liptovský Ján.

 

Vnútorný predpís pre evidenciu a vybavovanie žiadostí v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií na stiahnutie:


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka