Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov Obce Liptovský Ján podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

 

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník")

Vznik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a následky nezaplatenia poplatku

- Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

- Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.


Poplatník

- Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

- Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

 

Oslobodenie od poplatkov

Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11  (všeobecná správa – kataster) sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 (všeobecná správa – kataster) sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

Od poplatkov sú oslobodené aj súdy, prokuratúra, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu (§ 38 Občianskeho súdneho poriadku ),  exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu (Exekučný poriadok), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu (zákon o Slovenskom Červenom kríži) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,
c) o slobodnom prístupe k informáciám.

Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.


Sadzobník
- poplatky, ktoré vyberá obec v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.

 

Všeobecná správa

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú struanu  € 2,00

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí  €  5,00

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
- v slovenskom jazyku  € 2,00            
- v českom jazyku   €  3,00

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike   €  9,50

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámky
1.  Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2.  Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného zúradnej povinnosti.

 

Položka 3 
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis  2,00  €
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis        € 5.00
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)  € 10,00                                           
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov  2,00  €

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)    € 5,00                   

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom * a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.
------------------------------------------------------------------
*) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania       € 16,50      

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov  a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. (563/2009 Z. z.)
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba   € 9,50                                                           
2. právnická osoba    € 165,50
 

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom* a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
------------------------------------------------------------------
*) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Vnútorná  správa

Položka 16 
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík. € 2,00

Položka 17
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky € 10,00

Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky     €  20,00                                               

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky     €  20,00  

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby    €  20,00  

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti (§ 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine) €  70,00                                                                               

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradommedzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami (§ 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine) €  35,–

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom  €   70,–

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami     €  200,00

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt  (§ 30 Zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z.z..)         €  200,00

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky
1.  Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva
do matriky.

 

Pôdohospodárstvo

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný   €  1,50 
b) mesačný   €  3,00
c) ročný    €  7,00
d) trojročný   €  17,00

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.


Stavebná správa

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu     €  40,00
2. pre právnickú osobu       €  100,00

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby       € 20,00

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom*, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.
------------------------------------------------------------------
* - Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1.   na stavbu rodinného domu     €  50,00
2.   na stavbu bytového domu      €  200,00

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1.   ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2     €  25,00
2.   ak zastavaná plocha presahuje 25 m2      €  50,00

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1.   rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu      € 35,00
2.   bytových domov .     € 100,00

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1.   garáže s jedným alebo dvoma miestami.    €  30,00
2.   na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   €  30,00
3.   na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka     €  30,00
4.   na spevnené plochy a parkoviská     €  30,00
5.   na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady  €  30,00

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami   €  50,00
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   €  50,00
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
     odpadových vôd, jazierka   €  50,00
4. na spevnené plochy a parkoviská   €  50,00
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady  €  50,00

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred
    dokončením podľa písmen d) a e)     €  20,-

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
    do 50 000 EUR vrátane        €  100,00
    nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane       €  200,00
    nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane       €  400,00
    nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane       €  600,00
    nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane      €  800,00
    nad 10 000 000 EUR      €  1 000,00

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na  stavby    € 50,00

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre    
1. právnickú osobu   €  100,00
2. fyzickú osobu   €  30,00

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre    
1. právnickú osobu   €  50,00
2. fyzickú osobu  €  20,00

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre    
1. právnickú osobu   €  30,00
2. fyzickú osobu €  10,00

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia  telekomunikačného zariadenia        €  80,00

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby      €  10,00

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe      €  30,00

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby      €  10,00

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby
trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním
    podľa položky  60   €  30,00
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre    
    právnickú osobu    €  50,00
    fyzickú osobu    €  20,00
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
    do 15 m2 vrátane    €  60,00
    od 15 m2 do 40 m2 vrátane    €  200,00
    nad 40 m2     €  430,00
4.  terénnych úprav pre  -  právnickú osobu      €  100,00
       -  fyzickú osobu      €  20,00
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti     €  100,00
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia   €  20,00

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
   1. rodinný dom     €  35,00
   2. bytový dom     €  120,00

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy
    alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2     €  25,00
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2    €  50,00

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu    €  25,00
  2. bytových domov    €  50,00

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami      €  20,00
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť    €  20,00
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,    jazierka    €  20,00
  4. na spevnené plochy a parkoviská      €  20,00
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady    €  20,00

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami        €  30,00
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť         €  30,00
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka €  30,00
  4. na spevnené plochy a parkoviská      €  30,00
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady       €  30,00
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)        €  20,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
    do 50 000 EUR vrátane       €  60,00
    nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane      €  120,00
    nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane        €  250,00
    nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane        €  400,00
    nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane        €  530,00
    nad 10 000 000 EUR              €  660,00

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Doprava

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií  €  80,00

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky.
V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

Položka 83
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií              € 70,00

 

Položka 84
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu    €  40,00

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť..

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

 

Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie               € 115,00
b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia        €  500,00
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti              €  30,00

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámky
Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.

 

  Finančná správa a obchodná činnosť

Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier: výherné prístroje, za každý výherný prístroj      €  1 500,00
b) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa      €  200,00
c) Vyjadrenie obce k prevádzkovaniu hazardnej hry počas platnosti individuálnej . licencie za každé vyjadrenie     €  100,00

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie    €  6,50
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka       €  1,50 

Položka 143
a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na danie v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.       €  9,50
b) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ       €  1,50

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Položka 144
a) Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií podľa § 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov   € 16,50
b) Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva   € 9,50
c)  Žiadosť o prerušenie daňového konania 8)       € 9,50 

 

Životné prostredie

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa Zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
1.  fyzická osoba        €  10,00
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou        € 100,00
 

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. *


------------------------------------------------------------------
* - Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Odkaz:

Úplné znenie zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka