Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zberný dvor Liptovský Ján

Zberný dvor Liptovský Ján
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK (platný  od 01.05.2013)
 

Prevádzkovateľ zariadenia:

Obec Liptovský Ján

Jána Kalinčiaka 39

032 03  Liptovský Ján

 

Určenie a podmienky uskladnenia.

Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzické  osoby, občanov s trvalým pobytom v Liptovskom Jáne , fyzické osoby ktoré vlastnia nehnuteľnosť v katastri obce Liptovský Ján nasledovného charakteru a množstva:

 

Drobný stavebný odpad -  po drobných úpravách v dome, byte  ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 200kg/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac ako  jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo.

Objemný odpad – len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez sklenej výplne a pod. a dosky v maximálnych rozmeroch : dĺžka 2 m, šírka 0,5 m, v množstve do 1 m3/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo, pneumatiky automobilov – 4 ks osoba/rok

Kovový odpad

Elektrické spotrebiče /elektroodpad/ - chladničky, práčky, televízne prijímače, PC monitory a pod. bez obmedzenia

Akumulátory

Textil  - zberná nádoba pri Obecnom úrade

Papier a obaly

Plasty

Každá domácnosť v obci je povinná  triediť odpady už doma, pretože máme dodané nádoby na TKO a papier, plasty hlavne PET fĺaše

Sklo sa odovzdáva do kontajnerov rozmiestnených v jednotlivých častiach obce.

 

Zoznam druhov odpadov, na ktorý zber je prevádzkovateľ oprávnený

 

Druh odpadu

Názov odpadu Kategória odpadu
20 01 01 Papier a lepenka O - ostatný
20 01 02 Sklo O - ostatný
20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O - ostatný
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné O - ostatný
20 01 39 Plasty O - ostatný
20 01 40 Kovy O - ostatný
20 02 01 Biolgicky rozložiteľný odpad O – ostatný
20 03 07 Objemný odpad O - ostatný
13 02 05 Nechlórové motorové, prevodové a mazacie oleje N - nebezpečný
13 02 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje N - nebezpečný
15 01 05 Kompozitné obaly Tetrapaky O - ostatný
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými  látkami N - nebezpečný
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olej filtrov... N - nebezpečný
16 01 03 Opotrebované pneumatiky O - ostatný
16 01 07 Olejové filtre N – nebezpečný
16 01 13 Brzdové kavapaliny N – nebezpečný
16 01 14 Nemrznúce kvapaliny N – nebezpečný
16 01 21 Nebezpečné dielce iné ako uvedené 160107, 160111, 160113, 160114 N – nebezpečný
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N – nebezpečný
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené 160209 až 160213 O – ostatný
16 06 01 Olovené batérie N – nebezpečný
20 01 33 Batérie a akumulátory obsahujúce nebezpečné časti N - nebezpečný
20 01 35 Vyradené elektr. a elektron. zariadenia obsahujúce nebezpečné časti N - nebezpečný
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N - nebezpečný
20 01 10 Šatstvo O- ostatný
20 01 11 Textílie O- ostatný

 

Obsahom odpadu nemôže byť:

  1. Nerozobratý nábytok
  2. Biologicky rozložiteľný odpad – uhynuté zvieratá , kuchynský odpad a  iný biologický odpad
  3. Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/
  4. Chemické látky, farby a ich obaly – tieto obec nezbiera, v pravidelných intervaloch zabezpečí obec odvoz takéhoto druhu odpadu príslušnou firmou na zneškodnenie odpadu.

 

Povinnosti dovozcu odpadu:

  1. Pri dovoze odpadu na zberný dvor je občan obce Liptovský Ján povinný prihlásiť sa na vrátnici a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.
  2. Ďalej je občan povinný predložiť prevádzkovateľovi zberného dvora občiansky preukaz na zápis o uskladnení odpadu.
  3. V knihe dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu. Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané.

 

Obmedzenie:

Pri dovoze odpadu do zberného dvora je povolený vstup len vozidlám s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.

Nie je dovolené dovážať a ukladať odpad od firiem a právnických osôb. Prísne sa zakazuje v priestore zberného dvora fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

 

Prevádzkové hodiny:                                                                Telefónne číslo :    0905433546

Pondelok, Streda, Piatok  - od 14.00 do 17.00 hod.

Sobota                          - od   9.00 do 12.00 hod.

 

Zberný dvor sa nachádza na Školskej ulici v Liptovskom Jáne

 

Zodpovednosť za prevádzku:

Za dodržanie pravidiel prevádzky , bezpečnosť pri práci a požiarnu bezpečnosť zodpovedá obsluha zberného dvora, ktorá tiež usmerňuje občanov obce Liptovského Jána pri ukladaní odpadu do jednotlivých zberných nádob a zabezpečuje nahlásenie požiadavky na odvoz plných kontajnerov.

 

Pracovník zodpovedný za prevádzku zberného dvora:  Rastislav Urban

 

Iné možnosti nakladania s odpadom

Pre zabezpečenie odvozu väčšieho množstva odpadu pre fyzické osoby , firmy a právnické osoby je možné objednať veľkokapacitný kontajner u vývozcu odpadu. Do zberného dvora nie je možné dovážať odpad z podnikateľských subjektov v obci  a od občanov, ktorí doma prevádzajú opravy automobilov a podnikateľských subjektov a pri svojej činnosti produkujú väčšie množstvo odpadu. Tento odpad musia občania zlikvidovať na vlastné náklady

 

Tento prevádzkový poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Liptovský Ján dňa  29.04.2013  Uznesením č. 28/04/2013.


 
Súbor na stiahnutie:

 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka