Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer predať pozemok vo vlastníctve obceVytlačiť
 

Obec Liptovský Ján v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce podľa bodu B 10.e.

zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť,

a to pozemok PARCELU registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape parc. č. KNC 3745 o výmere 278 m2 zastavaná plocha a nádvorie , k. ú. Liptovský Ján, vytvorenej na základe Geometrického plánu č.44583486-031/2019 z pôvodného pozemku parc. č. KNE 1111/507 zapísanej na liste vlastníctva č.1382 pre k.ú. Liptovský Ján, na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor a to Martin Droppa, trvale bytom Gaštanová 511/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu vo výške 1.500,-Eur, ktorá je vyššia ako suma stanovená v znaleckom posudku č.81/2019 zo dňa 22. 7. 2019 znalcom Ing. Jozef Pavlíkom, Liptovský Mikuláš.

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 03.09.2019


 
 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka