Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vykurovacia sezóna - odporúčania OR HaZZ Liptovský MikulášVytlačiť
 

 ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE

Prichádza vykurovacie obdobie, ktoré je možné charakterizovať aj ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov najmä pri nedodržaní technických podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii, prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania, pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov, nedodržaní lehôt ich čistenia a vykonávania ich kontrol. V poslednej dobe najviac požiarov rodinných domov vzniká práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Vás týmto upozorňuje, že dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:

- zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
- pravidelne kontrolovať a čistiť komíny (napr. pri palivových spotrebičoch do 50 kW najmenej jeden krát za 4 mesiace); lehoty na kontroly a čistenie komínov sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.,
- dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie),
- vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
- v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
- komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.) musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
- komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
- dymovody treba zostaviť a upevniť tak aby sa samovoľne neuvoľnili,
- rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere ťahu spalín,
- horľavé látky (drevo, papier, textil a pod.) ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov,
- nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
- podlaha pod vykurovacími telesami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá (veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.),
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.

Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov a dymovodov dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 

Odporúčania hasičov pre vykurovaciu sezónu 2018/2019

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov resp. k požiarom v bytovom fonde.


Najčastejšími príčinami vzniku hore uvedených  požiarov sú:

  • nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
  • nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies,
  • do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.

V minulom roku bolo v SR najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch vyhorenie sadzí, kedy vzniklo až 508 požiarov.


Hasiči za účelom eliminácie požiarov v obytných domoch a iných objektoch odporúčajú skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob a dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.

 

Odporúčania počas vykurovacej sezóny:

  • Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia,
  • Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly.

 

Čistenie komínov podľa vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. je  potrebné zabezpečiť v nasledovných lehotách :

-  komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace

- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace

- komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov

- komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov

- komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1x za 6 mesiacov

Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

  • Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.

 
 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka