Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský JánVytlačiť
 

Obec Liptovský Ján
Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján
tel.: 044/5263121, e-mail :starosta@liptovskyjan.sk


Obec Liptovský Ján podľa ustanovenia §4 ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 ods.3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

výberové konanie

na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján

A. Kvalifikačné predpoklady :
- odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača do funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- vykonanie prvej atestácie podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti

 

B. Ďalšie požiadavky : podľa § 3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najmä :
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
 

C. Požadované doklady :
- písomná prihláška do výberového konania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- doklad o vykonaní I. atestácie (resp.o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009)
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany)
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.
 

D. Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania :
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu :
OBEC Liptovský Ján, J. Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján
Uzávierka prijímania prihlášok je 02.11.2017 o 12:00 hod. Obálku označte heslom „VK-ZŠsMŠ Liptovský Ján – neotvárať“.
Termín a miesto výberového konania písomne oznámi predseda rady školy uchádzačom, ktorí splnia podmienky
zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania (§ 5 ods.5 zákona č.552/2003 Z.z.).

V Liptovskom Jáne, 02.10.2017
 
Mgr. Juraj F I L O
    starosta


 
 

LIPTOV REGION CARD od 1. noci zadarmo

Žiadajte u svojho ubytovateľa!

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

  • Utorok7-1graphic-icon
  • Streda132graphic-icon
  • Štvrtok194graphic-icon

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka