Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

OZNAMY

Úradné oznamy

Zasadnutia obecného zastupieteľstva

-  Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa konalo  dňa 8. 7. 2019.

viac...


 

Územný plán obce Liptovský Ján – zmeny a doplnky č. 6 - oznámenie o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente .

Na obec Liptovský Ján bolo dňa 24.6.2019 doručené oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán obce Liptovský Ján –zmeny a doplnky č. 6" .  Do oznámenia možno  nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Liptovskom Jáne v pracovných dňoch od 8.00hod. do 15.00 hod, v lehote 15 dní od zverejnenia.

viac...


 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - Modernizácia železničnej trate Žilina -Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad

Účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby - trvalým záberom.

Údaje o vyvlastniteľovi: Železnice Slovenskej republiky.

Predmet vyvlastnenia: parcela KNE 350/518, KNE 158/502, KNE 308/1, KNE 1277/2, KNE 1281/2, KNE 350/535, KNE 310/3, KNE 360/513, 307/8,  KNE 360/513 a KNE 360/516 a KNE 350/541 a  KNC 2827/4, KNC 2842/11, KNC 2842/12, KNC 2853/29, KNC 2853/30, KNC 2578/19, KNC 3278/12, KNC 3278/13, KNC 3278/19, KNC 3278/12, KNC 3278/13

viac...


 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - Modernizácia železničnej trate Žilina -Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad

Účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby - trvalým záberom.

Údaje o vyvlastniteľovi: Železnice Slovenskej republiky.

Predmet vyvlastnenia: parcela KNE 350/503, KNE 158/502, KNE 158/503, KNE 350/538, KNE 1277/2, KNE 126, KNE 1280/2, KNE 307/7, 307/8,  KNE 350/541 a KNE 1281/2

viac...


 

Oznámenie o začatí územného konania nariadenie ústneho pojednávania, -verejná vyhláška - „ Inžinierske siete k IBV Ela Romančíka“, Podtureň

Označenie stavby: stavby „ Inžinierske siete k IBV Ela Romančíka“ „  k.ú. Podtureň parc.č.  C KN v členení :

viac...


 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania, nariadenie ústneho pojednávania s miestnym šetrením - Kanalizačná prípojka IBV Na močiaroch (Verejná vyhláška)

Základné údaje, charakterizujúce stavbu:

Účelom je vybudovanie spoločnej kanalizačnej prípojky pre jestvujúce, rozostavané a plánované rodinný domy v Liptovskom Jáne v lokalite „Na Močiaroch“.

viac...


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek LM-PP

Účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby - trvalým záberom. .Predmet vyvlastnenia: parcela KNE č. 1281/,2, KNE 1277/2,  KNE 350/503, KNE 1280/2,  k.ú. Liptovský Ján.

viac...


 

VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovský Ján č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v Základnej škole s materskou školou, Starojánska ulica 11/11 Liptovský Ján.

viac...


 

Prerokovanie návrhu Zmeny a doplnky č.6 územného plánu obce Liptovský Ján - oznámenie

Obec Liptovský Ján, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy "Zmeny a doplnky č.6 územného plánu obce Liptovský Ján" oznamuje, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

viac...


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek LM-PP

Účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby - trvalým záberom. Predmet vyvlastnenia: parcela KNC č. 3247/29, 3247/30, k.ú. Liptovský Ján.

 

viac...


 

Modernízácia železnice ZA-KE, úsek LM-PP 5. etapa - správa o hodnotení.pdf

Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie  alebo jej zmeny „Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš-Poprad Tatry(mimo),5.etapa“navrhovateľa „Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8,81361 Bratislava “.

viac...


 

Zámer prenajať časť parcely č.KNC 3404/1

Obec Liptovský Ján v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer prenajať časť parcely č.KNC 3404/1 o výmere 5678 m2...

viac...


 

Vyhlásenie VOS OcÚ-2019-109-2 - AVIA A31.1.L-valník

Vyhlásenie Obchodno verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k špeciálnemu  úžitkovému  vozidlu Avia A 31.1.L,valník

viac...


 

Vyhlásenie VOS OcÚ-2019-110-2 - AVIA A31.1.L-skriňa

Vyhlásenie Obchodno verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej  zmluvy na prevod vlastníctva k špeciálnemu  úžitkovému  vozidlu Avia A 31.1.N,  skriňa

viac...


 

Záverečný účet obce Liptovský Ján a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Záverečný účet obce Liptovský Ján a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Dokument k stiahnutiu v časti: Úradná tabuľa
viac...


 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácie pre voliča

vlajka eu.jpegVoľby do Európskeho parlamentu, sobota 25. mája 2019.

-  Oznámenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

viac...


 

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Liptovský Ján

Obec Liptovský Ján ako orgán územného plánovania, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu obce Liptovský Ján, Zmeny a doplnky č.6.

viac...


 

Aktuálne oznamy

Žilinský samosprávny kraj - Hlasovanie pri participatívnom rozpočte

image001.jpgŽilinský samosprávny kraj spustil hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia. Po prvýkrát v histórii župy bude o pridelení grantov rozhodovať aj verejnosť.

viac...


 

Bylinková potulka

Bylinková potulka banner 2019.jpgPekný vlas aj dobrý hlas, telu osvieženie, duši pohladenie a mnohé iné služby ponúkajú naše bežne rastúce bylinky.

Srdečne Vás pozývame na Bylinkovú potulku, t.j. prechádzku po blízkom okolí Liptovského Jána spojenú s rozprávaním o liečivých bylinkách, ktoré uvidíme po ceste.

viac...


 

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

logo.pngStredoslovenská distribučná a.s.  oznamuje, že v obci Liptovský Ján bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.dňa 26.07.2016. Podrobný zoznam odberných miest v prílohe na stiahnutie.

viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Hazz_znak.pngOkresné riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši  vyhlasuje

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 14.06.2019 od 7.00 hod. - do odvolania.

viac...


 

Zmena cestovného poriadku

ARRIVA LIORBUS.jpgSpoločnosť ARRIVA Liorbus a.s. oznamuje, že k 09.06.2019 (nedeľa) dochádza k zmene cestovného poriadku na linke 505415  L. Mikuláš – Beňadiková – Podtureň – Uhorská Ves – Lipt. Ján.

viac...


 

PZ Svätojánska dolina - oznam

logo_pz_svatojanska-dolina.pngPo upršaných  a chladných  týždňoch sa  jar prihlásila v plnom prúde. Polia a lúky hýria farbami,  v ktorých sa rodí nový život. Preto by sme radi pripomenuli všetkým občanom, hlavne chovateľom psov,  ktorí chodia tieto venčiť do okolia obce a častokrát  ignorujú poľovný  zákon ...

viac...


 

Prejdite na eKasu teraz!

Plagát - eKasa.jpgFinančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr do 1. júla 2019.

viac...


 

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

eniv pak.jpgPlechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní.

viac...


 

Liptovský vodárenská spoločnosť a.s. - generálny pardon

image001.pngLiptovskomikulášski vodári podnikajú ústretový krok voči tým, ktorí vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie nezákonným spôsobom. Liptovská vodárenská spoločnosť aktuálne vyhlásila generálny pardon, ktorý umožňuje občanom, aby v lehote do 30. septembra tohto roka zabezpečili zlegalizovanie vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie v súlade so zákonom bez toho, aby voči nim boli uplatnené sankcie vyplývajúce zo zákona.

viac...


 

Trieďme odpad, má to zmysel (čo všetko sa dá vyrobiť z triedeného odpadu)

rccl.pngZaujíma Vás, aký význam má triedenie odpadu, ako aj čo všetko sa zo správne vytriedeného odpadu vyrába? Toto všetko sa môžete dozvedieť vďaka informačnému letáku "Trieďme odpad má to zmysel".

viac...


 

OR HaZZ Liptovský Mikuláš informuje

HaZZ.pngOchrana lesov pred požiarmi nie je  len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných  zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov. K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí:

..

viac...


 

Zumba s Ankou

Plagát - Zumba s Ankou.jpgZumba s Ankou

Kultúrny dom v Liptovskom Jáne, každý pondelok a stredu o 17.00 hod. Začíname už 11. 3. 2019.

viac...


 

Oznámenie o registrácii chovov ošípaných + informácie o africkom more ošípaných (AMO)

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Liptovský Mikuláš oznamuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka o identifikácii a registrácii zvierat. V zmysle uvedeného sa výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu pre Slovenskú republiku ruší.

viac...


 

 

Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum LIptovský Ján.png   Uhrin.jpg


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti?

Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník?

Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka